KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

LAISVOS DARBO VIETOS:

 

KONKURSAS REGOS UGDYMO CENTRO SOCIALINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Klaipėdos regos ugdymo centras (kodas ₋ 300044804, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas: Baltijos pr. 31, LT-91430 Klaipėda) skelbia konkursą Socialinio ugdymo skyriaus vedėjo pareigoms (A2 pareigybės lygis) 1,0 etatu nuo 2022 m. lapkričio 3 d.

Darbo sutarties rūšis ₋ neterminuota.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiantas 10,08-10,7.

Darbo pobūdis:

Socialinio ugdymo skyriaus vedėjas vadovauja skyriaus ugdymo procesui, atsako už kokybišką programų vykdymą, užtikrina ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, švietimo pagalbos teikimą, rengia statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauja su ugdytiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Regos ugdymo centro bendruomenės nariais. Teikia siūlymus dėl veiklos gerinimo, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje. Geba užmegzti ir palaikyti veiksmingus ryšius su socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. Turi kompetencijų ir įgūdžių organizuojant įstaigos veiklos įsivertinimą ir gautus duomenis panaudoti veiklai plėtoti ir tobulinti. Geba ekspertuoti personalo ir įstaigos veiklą, įtraukti bendruomenės narius į įstaigos, kaip besimokančios organizacijos, kūrimą.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus vedėju gali dirbti laimėjęs atrankos konkursą, nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir turėti pedagogo kvalifikaciją bei specialiojo pedagogo ar tiflopedagogo specializaciją ir ne mažesnį kaip 10 metų pedagoginio darbo stažą bei turėti vadovavimo pedagogams patirties;

būti išklausius vadovavimo ir ugdymo proceso vadybos, metodinės veiklos bei švietimo pagalbos organizavimo teorijas ir gebėti jas taikyti savo darbe. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą reglamentuojančius teisės aktus. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

gebėti įvertinti asmenų su regos negalia specialius ugdymo(si) poreikius ir parinkti optimaliai jiems veiksmingas priemones bei programas;

mokėti naudotis informacinėmis technologijomis pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus. Užtikrinti asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus;

5. Užpildytą pretendento anketą (2 priedas);

6. Profesinę kompetenciją įrodančius dokumentus;

7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;

8. Motyvacinį laišką, kuriame aprašytos dalykinės savybės, vadovavimo gairės ir veiklos nuostatos.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. 2022-09-19 ₋ 2022-09-30 Regos ugdymo centro raštinėje tiesiogiai arba registruotu laišku adresu Baltijos pr.31, LT-91430 Klaipėda. Išsamesnė informacija apie konkursą tel.: 8 46 346033; el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pretendų atrankos būdas ₋ pokalbis, kurio metu vertinama profesinė patirtis, asmeninis veiksmingumas atlikti priskirtas funkcijas, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui bei mokymuisi kompetencijos.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką 2022 m. spalio 3 d. Klaipėdos regos ugdymo centre Mokytojų kambaryje.

 Prašymas leisti dalyvauti konkurse 

 Pretendento anketa 

Socialiniai partneriai