KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

                                                                                      

PATVIRTINTA

Klaipėdos regos ugdymo centro direktoriaus 2024 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. V-33

 

 

 

Tarptautinė neregių ir silpnaregių mokinių vasaros stovykla „Pažinimo stebuklas. 2024-ieji Švyturių metai Klaipėdoje“

 

Informacija apie projektą

Valstybės politika, galiojanti įstatyminė bazė šeimoms, auginančioms aklą ar silpnaregį vaiką, suteikė  daugiau galimybių rinktis mokyklą ar ikimokyklinę įstaigą  gyvenamoje vietovėje. Pastarąjį dešimtmetį labai pasikeitė sutrikusio regėjimo mokinių švietimas – vis daugiau jų lanko bendrojo lavinimo mokyklas, darželius. Keičiasi ir visuomenės nuostatos aklųjų ir silpnaregių atžvilgiu įtraukiojo ugdymo naudai  ̶  Lietuvoje įgyvendinami įtraukiojo ugdymo principai, vaikui suteikiama teisė mokytis artimiausioje švietimo įstaigoje. Vaikų su regos negalia ugdymas bendrojo lavinimo švietimo įstaigose jau tapo ne tik faktu, bet vis labiau įsisąmoninamas būtinumas,  tačiau ne visiems mokiniams užtikrinama tiflopedagoginė pagalba ir kokybiškas ugdymas. Neturime statistinių duomenų, kiek iš viso Lietuvoje vaikų su regos negalia mokosi bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokyklose. 2023-2024 mokslo metais Klaipėdos regione įtraukiajame ugdyme bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 32 mokiniai su regos negalia, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse  ̶  5 vaikai.

Bendradarbiaudami su Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubu ir Lietuvos aklųjų sąjunga bei kitais rėmėjais, Klaipėdos regos ugdymo centras 13 metų mokiniams organizuojame stovyklą „Pažinimo stebuklas“. Lyginant su pirmąja 2011 metais organizuota stovykla, mokinių skaičius išaugo nuo 22 iki 80, prasiplėtė ir geografinė aprėptis: 2011-2012 metais dalyvavo mokiniai gyvenantys Klaipėdos regione, nuo 2013 metų atvyksta mokiniai iš visos Lietuvos, nuo 2015 metų atvyksta mokiniai ir iš kitų šalių (Lenkijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Nyderlandų). Kasmet stovykloje dalyvauja 6-8 mokinių vienas iš tėvų (globėjų) bei mokinių tėvai patys turintys regėjimo negalią, savanoriauja Regos ugdymo centro pedagogai ir bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai. Stovykloje akliems ir silpnaregiams mokiniams, jų tėvams sudaromos sąlygos ne tik stovyklauti, ilsėtis, bet ir išmokti naujų dalykų, kurti, tobulėti, pasidalinti patyrimu, susitikti ir susipažinti su aklais ir silpnaregiais, kurie sėkmingai mokosi, aktyviai sportuoja, studijuoja ar dirba. Tokie susitikimai mokinius įkvepia siekti savo tikslų, o mokinių tėvai patiki ir sužino apie savo vaikų mokymosi ir karjeros perspektyvas.

 

Projekto aktualumas

Šiuo projektu siekiame bendrojo ugdymo turinį praturtinti neformaliojo švietimo veiklomis, įtraukiant kuo daugiau mokinių iš regionų, kuriuose vaikai negauna tiflopedagoginės pagalbos. Dažnai šie mokiniai dėl funkcinių regos sutrikimų vengia sportuoti, nedalyvauja kūno kultūros pamokose, visuomeniniame mokyklos gyvenime, užklasinėje veikloje, vengia lankyti muziejus ir parodas. Todėl pasireiškia orientacijos aplinkoje ir mobilumo bei pažintinės veiklos sunkumai, nepasitikėjimas savimi ir kitos psichosocialinės problemos riboja vaiko gyvenimo patirtį ir praktinių įgūdžių įgijimą.

 

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 1. Didinti švietimo, kultūros ir sporto prieinamumą, prisidedant prie aklųjų ir silpnaregių švietimo ir ugdymosi bei sociokultūrinės atskirties mažinimo;
 2. Ugdyti mokinių su regos negalia socialinės ir kultūrinės savivokos kompetencijas;
 3. Bendradarbiaujant su rėmėjais ir kitais partneriais, ugdyti pozityvų požiūrį į regos negalią turinčius žmones.
 4. Projekto uždaviniai:
 5. Įtraukti mokinius su regos negalia į edukacines ir kultūrines veiklas bei sudaryti galimybes mokiniams išreikšti save kūrybinėje veikloje;
 6. Organizuoti aktyvios sportinės veiklos renginius ir išvykas;
 7. Teikti tiflologinę ir konsultacinę pagalbą sutrikusios regos vaikų tėvams (globėjams), suburti savitarpio pagalbos grupes tėvams, auginantiems aklą ir silpnaregį ar su kompleksine negalia vaiką.

Tikslinė projekto grupė (asmenys, kurie gaus naudą iš projekto veiklų arba joms pasibaigus): neregiai ir silpnaregiai mokiniai nuo 6 iki 18 metų ir jaunuoliai iki 24 metų amžiaus, tėvai auginantys vaikus su regos ar kompleksine negalia.

Projekto partneriai ir organizatoriai: Klaipėdos senamiesčio Rotary klubas ir Klaipėdos regos ugdymo centras

Kiti projekto partneriai:

 1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga;
 2. Lietuvos audiosensorinės bibliotekos Klaipėdos padalinys;
 3. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus;
 4. Klaipėdos dramos teatras;
 5. UAB „AUGMA“;
 6. Ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“;
 7. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba;
 8. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo agentūra

 

Projekto rėmėjai:

Pagrindinis rėmėjas – Klaipėdos senamiesčio Rotary klubas

Kiti rėmėjai – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga; UADDB „AON BALTIC“; UAB „Solvingė“; Draudimas „Compensa“; fizinių asmenų parama.

 

Klaipėdos regos ugdymo projekto vykdymo grupė: Laima Glaveckienė, direktorė; Regina Viršilienė, Socialinio ugdymo skyriaus vedėja; Laimutė Vaišvilienė, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja; Loreta Aukštuolienė, meninio ugdymo mokytoja; neformaliojo ugdymo mokytojos – Jūratė Šatkutė, Zita Jakienė, Rita Razmienė, Daiva Katkienė; Alina Glybina, socialinė darbuotoja; Virginija Paplauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja; tiflopedagogės Ina Mažeikienė, Laima Bukauskaitė, Viktorija Paimbrekytė-Jonauskienė  

 

Projekto įgyvendinimo etapai ir terminai:

Eil. Nr.

Projekto uždavinys / veikla

Įgyvendinimo laikotarpis

1.

Projekto “Pažinimo stebuklas 2024” parengimas ir projekto veiklų plano sudarymas

Vasario - kovo mėn.

2.

Paraiškų parengimas ir teikimas paramai gauti

Kovo - balandžio mėn.

3.

Sutarčių parengimas ir sudarymas dėl apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei edukacijų ir išvykų organizavimo

Balandžio mėn.

4.

Sutarčių sudarymas su stovyklaujančių mokinių tėvais (globėjais)

Gegužės mėn.

5.

Stovyklos organizavimas

Birželio 24-29 dienomis

6.

Projekto įgyvendinimo rezultatų apibendrinimas, viešinimas ir ataskaitų parengimas

Liepos mėn.

 

Laukiami rezultatai

36 mokiniai turintys regos negalią iš įvairių Lietuvos regionų; 6 vaikus lydintys tėvai (globėjai) ir 6 mokiniai-savanoriai, 34 mokiniai su regos negalia iš kitų šalių ir 16 juos lydinčių asmenų dalyvaudami susitikimuose su sportininkais, menininkais, muziejininkais ir kitais įdomiais žmonėmis, aktyviai dalyvaudami organizuoto laisvalaikio veiklose, įgis socialinių, pažintinių kompetencijų, aktyviau įsitrauks į bendruomenės gyvenimą, užmegs ir palaikys socialinius ryšius. Meninėse veiklose patirs teatro, muzikos, lipdybos, šokio estetiškumą ir prasmę. Stovykloje daug dėmesio bus skiriama aktyviam fiziniam judėjimui – mankštai, sportiniams žaidimams, išvykoms pėsčiomis. Bendraudami su kitų šalių bendraamžiais pažins kitų šalių kultūrą ir tobulins užsienio kalbos įgūdžius. Stovykloje vaikai pagerins orientacijos ir mobilumo įgūdžius jiems neįprastoje aplinkoje,  fizinio aktyvumo ir sporto priemonėmis aktyviai dalyvaus sveikatinimo ir sportinėse veiklose. Susitikimai su regos negalią turinčiais sportininkais, kūrėjais, sustiprins mokinių pasitikėjimą savimi ir motyvuos siekti savo asmeninių tikslų ir save išbandyti sportinėje, kūrybinėje ar socialinėje veikloje.

Informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaida ir viešinimas

Įgytą patirtį ir veiksmingus veiklos būdus organizuojant menines, kūrybines ir aktyvias fizines veiklas mokiniams su regos negalia, aptarsime Respublikinėje konferencijoje, viešinsime  rašydami straipsnius ir organizuodami seminarus specialistams. Skatinsime tėvus tarpusavyje dalintis patirtimi ir ją skleisti tėvams, turintiems panašių sunkumų, auginant vaikus su negalia. Informacija ir nuotraukos Klaipėdos regos ugdymo centro tinklapyje www.ruc.lt, stovyklos tinklapyje www.mcamp.lt, straipsniai LASS mėnesiniame žurnale „Mūsų žodis“, Lietuvos Rotary žurnale, LR Švietimo mokslo ministerijos informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, dienraštyje „Vakarų ekspresas“, pranešimai konferencijose.

                     

Tarptautinės neregių ir silpnaregių mokinių vasaros stovyklos „Pažinimo stebuklas.

2024-ieji Švyturių metai Klaipėdoje“ programa birželio 24 – 29 d.

 

Birželio 24 d. (pirmadienis)

Dienotvarkė ir veiklos

10.00 - 13.30

Atvykimas į stovyklą, susipažinimas su stovyklautojais ir įsikūrimas

 

13.30 - 14.00

Pietūs

14.00 - 17.30

Susipažinimas su vietove, aplinkos parengimas. Pasiruošimas stovyklos atidarymui

17.30 - 18.00

Vakarienė

18.30-19.30

Stovyklos vėliavos pakėlimo ceremonija „Susitikimas su Švyturiu“. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos būgnininkų kolektyvo koncertas, vadovai Augustinas ir Skaistutė Užkuratai; koncertuoja Klaipėdos ukrainiečių bendrijos folkloro kolektyvai ir solistai. Stovykloje dalyvaujančių šalių  prisistatymas. Padėkos rėmėjams.

19.30 - 20.30

Stovyklos rėmėjų vaišės

20.30 - 21.30

Vakaronė: stovykloje dalyvaujančių šalių liaudies šokiai, rateliai-žaidimai, dainos

Birželio 25 d. (antradienis)

 

8.00 – 8.30

Asmeninis rytinis laikas, ryto mankšta

8.30 – 9.00

Pusryčiai

9.00 – 10.00

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukacija

10.00 – 11.00

Susitikimas su balandžių augintoju

11.00 – 13.00

Iškyla prie jūros

13.30-14.00

Pietūs

14.00-15.00

Poilsio laikas

15.00 – 18.00

Veiklos grupėmis: 1) žurnalisto kraštotyrininko D. Nikitenka edukacija „Švyturių istorijos“; 2) „Kas slepiasi knygų lentynose“ (Audiosensorinės bibliotekos Klaipėdos filialas)

18.00 – 18.30

Vakarienė

18.30 - 20.30

Iškyla prie jūros: socialiniai žaidimai (mokiniai stiprins gebėjimą pastebėti savo ir kitų vidinius resursus bei mokysis pristatyti save kitiems)

20.30 – 21.30

Diskoteka

Birželio 26 d. (trečiadienis)

 

8.00 – 8.30

Asmeninis rytinis laikas, ryto mankšta

8.30 – 9.00

Pusryčiai

9.00 – 10.00

Veiklos: 1) sportiniai žaidimai ir estafetės; 2) mokslinių eksperimentų laboratorija

10.00-13.00

Edukacijos ir susitikimai su Nomeda Kazlaus. Afrikietiškų būgnų muzika

13.30 – 14.00

Pietūs

14.00 – 16.00

Susitikimas su Mažeikių M. Račkausko gimnazijos mokiniais, kurie pristatys jų sukurtą stalo žaidimą neregiams

16.00 – 18.00 

Iškyla prie jūros: sportiniai žaidimai ir smėlio skulptūrų kūrimas

18.00 - 18.30

Vakarienė

18.30 – 20.30

Veiklos: 1) kūrybinės rankdarbių dirbtuvės; 2) muzikos laboratorija

20.30 – 21.30

Diskoteka

Birželio 27 d. (ketvirtadienis)

 

8.00 – 8.30

Asmeninis rytinis laikas, ryto mankšta

8.30 – 9.00

Pusryčiai

9.00 – 10.00

Išvyka į Rusnę, Ventės ragą

10.00 – 12.00

Ventės rago ornitologinės stoties ir Ventės rago švyturio lankymas

12.00 – 12.30

Tęsiama kelionė autobusu į V. Skirkevičiaus sodybą

12.30 – 13.30

Pietūs sodyboje

13.30 – 16.30

Edukacija  „Žolelių magija“ (žolininkas Virginijus Skirkevičius)

16.30 – 17.30

Grįžimas į stovyklą ir Melnragės švyturio lankymas

18.00 – 18.30

Vakarienė

18.30 – 20.30

Iškyla prie jūros. Smėlio skulptūrų kūrimas ir sportiniai žaidimai

20.30 – 21.30

Diskoteka

Birželio 28 d. (penktadienis)

 

8.00 – 8.30

Asmeninis rytinis laikas, ryto mankšta

8.30 - 9.00

Pusryčiai

10.00 – 13.30

Susitikimai ir sėkmės istorijos:  1) dizainerė ir mados katalogo neregiams autorė Rugilė Gumuliauskaitė; 2) visuomenininkės Irma Jokštytė-Stanevičienė ir  Aistė Krušinskaitė

13.30 – 14.00

Pietūs

14.00 – 15.00

Klouno Bomo šou

15.00 – 18.00

Iškyla prie jūros

18.00 – 18.30

Vakarienė

18.30 – 20.00

Draugystės spartakiada: linksmos ir azartiškos sportinės estafetės, sportiniai ir orientaciniai žaidimai. Muilo burbulų ir aitvarų leidimas

20.00 – 21.30

Diskoteka

Birželio 29 d. (šeštadienis)

 

8.00 - 8.30

Asmeninis rytinis laikas, ryto mankšta

8.30 – 9.00

Pusryčiai

9.00 - 10.30

Pasiruošimas stovyklos uždarymo koncertui, repeticijos

10.30 - 11.00

Priešpiečiai

11.30 – 12.00

Kelionė į Klaipėdos dramos teatrą

12.00 - 14.00

Stovyklos dalyvių koncertas dramos teatro mažojoje salėje

14.00 - 14.30

Sugrįžimas į stovyklą

14.30 – 15.00

Pietūs

15.00 – 16.00

Pasiruošimas išvykimui iš stovyklos

16.00 -17.30

Putų šou, stovyklos rėmėjų vaišės, vėliavos nuleidimo ceremonija

17.30 

Išvykimas iš stovyklos

Pastaba

Stovyklautojams, atvykusiems iš kitų šalių arba iš kitų Lietuvos miestų, esant poreikiui, bus sudarytos sąlygos pasilikti stovykloje pernakvoti ir papusryčiavus, išvykti

 

 

_________________________________________________

 

 

 

 

Socialiniai partneriai