KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO PRIEMONIŲ PLANAS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMUI NUOTOLINIU BŪDU

 

Priemonių planas ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu yra skirtas padėti Regos ugdymo centro bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

Eil Nr.

Priemonės pavadinimas ir užduotys

Įgyvendinimo data

Atsakingas

1.

Įsivertinti pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu:

1.1. 

technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją jas naudoti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu;

2020-03-20

Direktorė Laima Glaveckienė

1.2.

ar visi ugdytiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitarti dėl galimų šios problemos sprendimo būdų. Ugdytiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, ieškoti reikalingų priemonių ir būdų problemai išspręsti;

2020-03-20

Skyrių vedėjos Regina Viršilienė ir Regina Bytautienė

2.3.

technines galimybes naudoti nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrintų ne tik ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: elektroninis paštas; įstaigos svetainė, el. sistema ,,Mūsų darželis“, ,,Facebook“ uždaros grupės, pedagogų pasirinktos nuotolinio mokymo(si) aplinkos, kitos ryšio priemonės (Skype, WhatsApp).

2020-03-23

Informacinių technologijų specialistas Viktoras Bytautas

3.

Paskelbti įstaigos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir ugdytiniai bei jų tėvai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos.

2020-03-23

Duomenų tvarkymo specialistė Lina Gavrilovaitė

4.

Sekti ir informuoti įstaigos pedagogus apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams.

Ugdymo nuotoliniu būdu laikotarpiu

Direktorė Laima Glaveckienė

5.

Pasirengimas ugdymo nuotoliniu būdu organizavimui:

5.1.

parengti ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu taisykles ir jas suderunti su įstaigos Darbo taryba;

2020-03-23

Darbo grupė

5.2.

suderinti mokytojų darbo laiką, susitarti dėl darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo funkcijų, darbo laiko, atsakomybės ir atsiskaitomybės;

2020-03-23

Skyrių vedėjos Regina Viršilienė ir Regina Bytautienė

5.3.

Ugdymo nuotoliniu būdu taisykles skelbti įstaigos interneto svetainėje, supažindinti įstaigos bendruomenę.

2020-03-25

Direktorė Laima Glavekienė

6.

Ugdymo nuotoliniu būdu organizavimas:

6.1.

naudoti skaitmenines technologijas, iš anksto sutarus konferencinius skambučius (Skype, Messenger, Viber, Google ir kt.) visos grupės vaikams, talkinant tėveliams;

nuo 2020-03-16

Skyrių vedėjos Regina Viršilienė ir Regina Bytautienė, mokytojai

6.2.

ugdomąjį procesą planuoti elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Tėvus, kurie neturi galimybės prisijungti prie sistemos, apie teminius planus informuoti kitomis ryšio priemonėmis (Facebook, Mesenger, el. paštu, žinutėmis);

6.3.

teikti švietimo pagalbą, suderinus su tėvais, kad pasitelkdami įstaigai ir tėvams prieinamas vaizdo programas logopedas, tiflopedagogas teiktų individualias konsultacijas ugdytiniams. Sesijos metu rodo ir aptaria, kaip sekasi pratimus atlikti ugdytiniui, galimai pasitelkiant ir tėvų pagalbą atliekant sunkesnius pratimus;

6.4.

rekomenduoti vaikų ugdymui išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, esančius namuose: atlikti nesudėtingas mankštas, taip pat įvairius kūrybinius darbus, skirtus vystyti smulkiąją motoriką, ugdyti meninius gebėjimus;

6.5.

kurti aplinką (pvz., uždara „Facebook“ grupė), kurioje visi būtų kviečiami dalintis patirtimi, esant reikalui, kreipiasi į skaitmeninių technologijų administratorių;

6.6.

rengti, papildyti, atnaujinti mokymo užduotis, siųsti jas elektroniniu paštu, Messenger, Skype, bendrauti telefonu ar per tiesioginę nuotolinę vaizdo konferenciją;

6.7.

teikti rekomendacijas ugdytiniams ir jų tėveliams fizinio aktyvumo, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo ir kasdienių įgūdžių lavinimui;

6.8.

rekomenduoti viešai prieinamą skaitmeninį turinį, kur galima pažinti gyvūnus ir augalus tyrinėjant paveiksliukus, žiūrint dokumentinius filmus, pasinaudojant audio pasakomis, eksperimentų ir užduočių rinkiniais, žaidimais kalbai lavinti, edukaciniais žaidimais;

6.9.

stebėti atliktas užduotis, tikrinti, vertinti ugdytinių atliktas užduotis;

6.10.

nuotoliniu būdu konsultuoti ugdytinių tėvus, bendradarbiauti su kitais pedagogais ir švietimo pagalbos specialistais.

Už Priemonių plano ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu vykdymą yra atsakingas įstaigos vadovas. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas ir Socialinio ugdymo skyriaus vedėjas pagal kuruojamas sritis konsultuoja ir koordinuoja ugdymo nuotoliniu būdu priemonių įgyvendinimą.

 

 

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

  1. Klaipėdos regos ugdymo centro ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės reglamentuoja ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu karantino metu.
  2. Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu koordinuoja Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Viršilienė.
  3. Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo pedagogai ir pedagogai, teikiantys švietimo pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, ugdymą nuotoliniu būdu organizuoja vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu,Klaipėdos regos ugdymo centro Ikimokyklinio ugdymo programa, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa:

3.1. ugdymą planuoja el. sistemoje ,,Mūsų darželis“ pagal grupių metiniame plane numatytas temas. Trumpalaikių planų vykdymo trukmė negali būti ilgesnė negu dvi savaitės;

3.2. el. sistemoje ,,Mūsų darželis“ trumpalaikio plano formoje turi pildyti šias skiltis: ugdymo veiklos pavadinimas, ugdymo uždaviniai, vaikų pasiekimai, veiklos formos ir idėjos vaikų veiklai - visai grupei, individuali veikla, tėvų ir senelių dalyvavimas, refleksija ir idėjos dėl tolimesnio ugdymo. Veikla grupelėse - nepildoma;

3.3. neformaliojo ugdymo mokytojai (dailės, keramikos, judesio koerkcijos) ir meninio (muzikinio) ugdymo mokytojas numatytas veiklas planuoja grupių trumpalaikių planų formoje;

3.4. grupių mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas reikalingą ugdymui(si) medžiagą ir užduotis, rekomendacijas tėvams pateikia el. sistemoje ,,Mūsų darželis“ ir/ar uždaroje ,,Facebook“ grupėje;

3.5. mokytojai bendradarbiauja su auklėtinių tėvais, vaikų pasiekimų vertinimą turi vykdyti el. sistemoje ,,Mūsų darželis“ ir/ar uždaroje ,,Facebook“ grupėje;

3.6. mokytojus ir pagalbos specialistus, individualų ugdymą ir/ar ugdymą pagal pritaikytą programą vykdyti taip, kad būtų užtikrintas asmens duomenų konfidencialumas per el. sistemą ,,Mūsų darželis“ - ,,Vidinės žinutės“, el. paštu, telefonu;

3.7. mokytojų padėjėjai bendradarbiauja su grupių mokytojais dėl ugdymo priemonių ruošimo bei kitų, suderintų su grupių mokytojais užduočių vykdymo nuotolinio ugdymo organizavimui.

  1. Socialinio ugydmo skyriaus mokinių ir suaugusių asmenų netekusių regėjimo ugdymą, švietimo ir socialinės pagalbos teikimą nuotoliniu būdu koordinuoja Socialinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Bytautienė

4.1. Švietimo pagalbos mokytojai (tiflopedagogai, logopedai), neformaliojo ugdymo mokytojai (toliau - Mokytojus) nuotolinį ugdymą turi organizuoti vadovaujantis individualiuose ugdymo planuose numatytais uždaviniais bei ugdymo turiniu pagal mokiniams (ir suaugusiems ugdytiniams) savaitei skirtas valandas ir 2019-2020 m.m. užsiėmimų tvarkaraščius;

4.2. mokymo užduotis mokiniams turi siųsti elektroniniu paštu, Messenger, Skype, bendrauti telefonu ar per tiesioginę nuotolinę vaizdo konferenciją;

4.3. periodiškai turi teikti rekomendacijas tėvams ir bendrojo ugdymo pedagogams ugdymo tęstinumui užtikrinti;

4.4. vertinti atliktas užduotis, tikrinti, analizuoti mokinių atliktas užduotis ir pasiekimus;

4.5. savarankiškai negalintiems prisijungti prie organizuojamų pamokų virtualioje erdvėje turi bendradarbiauti su mokinių tėvais;

4.6. mokinių dalyvavimą individualiuose užsiėmimuose turi žymėti elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ arba specialiųjų pedagogų dienyne pagal prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, elektroninio pašto duomenis ir fiksuoti elektroniniame dienyne.

  1. SocialinėdarbuotojaAlina Glybina turi teikti individualią pagalbą Socialinio ugdymo skyriaus suaugusiems asmenims naudojant elektronines priemones, telefoninį ryšį. Esant būtinybei ir atsižvelgiant į neregio asmens šeiminę situaciją bei poreikius, padėti aprūpinant vaistais ir maisto produktais. Periodiškai telefonu palaikyti ryšį su jais.
  2. Informacinių technologijų specialistas Viktoras Bytautas turi konsultuoti mokytojus ir mokinius skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais.
  3. Bendrosios praktikos slaugytojos Virginija Paplauskienė ir Vilhelmina Leistrumienė telefoniniu ryšiu, Skype ar Messenger ir pan. priemonėmis turi konsultuoti mokinių tėvus regos higienos, regimųjų funkcijų korekcijos bei kitais oftalmologinės pagalbos klausimais.
  4. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu yra atsakingas už:

8.1. darbo priemonių ir įrenginių, su kuriomis dirba saugų eksploatavimą ir naudojimą pagal paskirtį;

8.2. Centro informacinių sistemų (jei yra išduotos) technines ir organizacines saugos priemones: prieigos slaptažodžių konfidencialumą, duomenų apsaugą nuo neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų elektroninių ryšių priemonėmis, kompiuterių įrangos apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos (virusų, programinės įrangos, skirtos šnipinėjimui, nepageidaujamo elektroninio  pašto ir pan.), antivirusinių programų įdiegimą ir atnaujinimą, saugų elektroninės informacijos teikimą ir (ar) gavimą, informacijos perdavimą tinklais;

8.3. pareiginių funkcijų atlikimą pagal nustatytą darbo laiko grafiką.

  1. Centro direktorė Laima Glaveckienė yra atsakinga už ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu ir darbuotojų aprūpinimą skaitmeninėmis technologijomis darbui nuotoliniu būdu.
  2. Pedagoginius pasitarimus ir konsultacijas organizuoja nuotoliniu būdu per elektroninį paštą, ,,Facebook“grupę, kitas ryšio priemones, kaip Skype, WhatsApp.

INFORMACIJA MOKYTOJAMS, TĖVAMS IR SOCIALINIO UGDYMO SKYRIAUS DALYVIAMS

Kol ugdymas vyksta nuotoliniu būdu, prašome jums iškilusiais klausimais kreiptis  šiais telefono numeriais arba el. paštu

Vardas, pavardė

Pareigybė

Telefono nr.

El. paštas

Laima Glaveckienė

direktorė

861840580

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Regina Viršilienė

ikimokyklinio ugdymo  skyriaus vedėja

860188211

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Regina Bytautienė

socialinio ugdymo  skyriaus vedėja

865699413

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Viktoras Bytautas

skaitmeninių technologijų administratorius

869927238

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Daiva Jucevičienė

administratorė

861141663

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Alina Glybina

socialinė darbuotoja

864393759

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Lina Gavrilovaitė

duomenų koordinavimo ir planavimo specialistė

860733613

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.