KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO PROJEKTAS „AŠ GALIU  VEIKIME DRAUGE”

 

Projekto „Aš galiu  veikime drauge” aktualumas.

Tolerancija ir ugdymas nediskriminuojant vis dar aktuali šių dienų socialinė problema: patyčios dėl išskirtinės išvaizdos, dėl neįgalumo, dėl tėvų emigracijos ar kitokios šeimos modelio - gyvenimo atskirai nuo vieno iš tėvų. Vaikui, bandančiam suprasti, kokiame pasaulyje jis gyvena, suaugusiųjų pagalba yra labai svarbi. Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių grupių – jie skiriasi išorine išvaizda: odos, akių, plaukų spalva ir pan., skiriasi ir savo mąstymu, būdu, gebėjimais, poreikiais ar pomėgiais. Skirtumai – ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ar įžeidinėjimams. Kad kiekvienas galėtų jaustis saugiai, privalome apie tai pradėti kalbėtis ir mokytis tolerancijos nuo mažų dienų. Toleruoti reiškia suvokti, kad kitokių ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis ar menkesnis. Žeminantis elgesys yra paplitęs ne tik tarp vaikų, bet ir jaunimo bei suaugusiųjų, todėl į diskriminacijos prevenciją turi įsitraukti visi – ir maži, ir dideli. Svarbu šviesti visuomenę ir skatinti vaikus domėtis šia sąvoka, sudaryti sąlygas apie tai kalbėtis, išsakyti savo nuomonę. 

Regos ugdymo centro bendruomenę sudaro skirtingi žmonės, todėl labai svarbu ugdyti gebėjimą toleruoti kitą. Pedagogai ir kiti Regos ugdymo centro darbuotojai atviri ir suvokia, kad tolerancija ir ugdymas nediskriminuojant – vertybė. Tačiau problema ta, jog dalis visuomenės įvairovę ir žmones, kurie turi specialiųjų poreikių, vengia su jais bendradarbiauti ir netoleruoja skirtingų poreikių mokinių ugdymosi kartu. Specialistų bendradarbiavimu, visos bendruomenės ir socialinių partnerių įtraukimu, siekiame vykdyti švietėjišką veiklą, gerinti sąlygas, kad žmonės, patiriantys sunkumų, galėtų dalyvauti drauge su kitais.

Projekto tikslas.

Esminė tolerancijos ir ugdymo nediskriminuojant siekiamybė - sukurti sėkmingas ugdymosi sąlygas kiekvienam ugdytiniui, neišskiriant nei vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nei bet kurio kito ugdytinio. Skatinti įstaigos bendruomenės narius prisidėti prie diskriminacijos ir patyčių mažinimo, tolerancijos ir pagarbos skatinimo.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Ugdyti mokinių gebėjimą toleruoti kitą, skatinti jų supratingumą, sąmoningumą ir gerumą bendradarbiaujant. Sudaryti sąlygas darbo komandoje įgūdžių ugdymuisi;
  2. Aptarti su mokiniais tolerancijos, draugystės temas, mokyti tolerantiškai kalbėti ir diskutuoti.  Priminti bendravimo etiketą vieniems su kitais, su suaugusiais;
  3. Vykdyti švietėjišką veiklą, organizuojant edukacinius užsiėmimus apie žmonių su regos negalia mokymąsi, kūrybą, sportą ir dalyvavimą visuomeniniame gyvenime;
  4. Organizuoti renginius, gerumo akcijas, skirtus Šeimos dienai, Baltosios lazdelės dienai, Tolerancijos ir draugystės bei neįgaliųjų dienai paminėti;
  5. Organizuoti tarptautinę mokinių su regos negalia vasaros stovyklą.

Projekto dalyviai: Regos ugdymo centro bendruomenė, socialiniai partneriai.

Projektą koordinuoja: direktorė Laima Glaveckienė.

 

 

Projekto vykdytojai: Projekto įgyvendinimo komanda (darbo grupė):

Socialinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Bytautienė, meninio ugdymo mokytoja Loreta Aukštuolienė, neformaliojo ugdymo mokytojos Danutė Marcelė Balčiūnienė, Zita Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Katkienė, Reda Lidžiuvienė, Inga Sinkevich, Rūta Vaitkutė, socialinė darbuotoja Alina Glybina, tiflopedagogės Ina Mažeikienė, Laima Bukauskaitė, Viktorija Paimbrekytė-Jonauskienė

Projekto trukmė: 2021 m. sausis - 2021 m. gruodis 

 

Laukiami rezultatai. 

Bendruomenė taps tolerantiškesnė. Mokiniai įgis žinių apie toleranciją ir išmoks pažinti nepakantumo apraiškas, remdamiesi asmenine patirtimi pateiks siūlymų, kaip spręsti nepakantumo problemas. Išmoks bendrauti su žmonėmis turinčiais regos negalią, pažins savo savybes ir galimybes savanoriauti. Bus parengta medžiaga (įstaigos svetainėje) apie bendruomenės veiklas su socialiniais pratneriais. Rengdami Gerumo akcijas, projekto dalyviai suvoks geranoriškumo svarbą, bendravimo džiaugsmą, atsakomybę ir pareigą rūpintis silpnesniais žmonėmis, teikti jiems pagalbą. Bendradarbiaudami, darniai ir tikslingai dirbdami suvoks žmogiškųjų vertybių prasmę kasdieniame gyvenime. Daugelio tolerancijos ir nediskriminavimo temų integracija į ugdymo turinį atvers daugiau galimybių ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo etiką bei kultūrą, puoselėti savitarpio pagalbos, garbingumo, atsakomybės ir tolerancijos nuostatas. Lavės socialinio bendravimo įgūdžiai, padedantys užmegzti geresnius, abipusiu pasitikėjimu grįstus ryšius su kitais žmonėmis. Sustiprės socialiniai ir intelektiniai įgūdžiai, skatinantys ir padedantys pačiam ieškoti sprendimų įvairiomis sudėtingomis situacijomis.

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingas asmuo

Vieta

Rezultato rodikliai

1.

Švietimas ir pagrindinių dorybių ugdymas

1.1.

Metodinė diena darbuotojams apie pagalbą ir bendravimą su aklaisiais ir silpnaregiais “Nematau, bet jaučiu”

Balandis

D.M.Balčiūnienė

Regos ugdymo centras

Kvalifikacijos tobulinimo renginyje dalyvauja 80 proc. Įstaigos darbuotojų

1.2.

Pranešimas darbuotojams apie sociologinių tyrimų išvadas dėl tolerancijos ir diskriminacijos situacijos šalyje

Gegužė

A.Glybina

R.Bytautienė

L.Glaveckienė

Regos ugdymo centras

Parengtas, perskaitytas ir TEAMS platformoje viešinamas pranešimas

1.3.

Mokinių tolerantiško elgesio ugdymas „Gintarinė širdis”

Kovas - birželis

Ikimokyklinio/

priešmokyklinio ugdymo mokytojai

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

Literatūrinių kūrinių vaikams apie toleranciją, draugystę skaitymas, aptarimas

1.4.

Edukaciniai renginiai socialiniams partneriams

Spalis - Lapkritis

R.Bytautienė,

V.Paimbrekytė-

Jonauskienė

L.Bukauskaitė

I.Mažeikienė

Socialinio ugdymo skyrius

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai supažindinami su aklųjų ir silpnaregių mokymosi ir veiklos ypatumais

2.

Gerumo ir draugystės akcijos „Gerumo ir draugystės niekada nebus per daug”

2.1.

Skaitome vieni kitiems

Kovas-spalis

R.Bytautienė

D.Katkienė

Z.Jakienė

 

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

Bendradarbiaujama su LAB Klaipėdos skyriaus biblioteka, mokiniams skaitomos knygos išleisto Brailio raštu

2.2.

Šeimos dienos renginiai “Aš galiu – veikime drauge”. 

Gegužė

L.Glaveckienė

R.Viršilienė

R.Bytautienė

L.Aukštuolienė

Z.Jaienė

Regos ugdymo centras

Renginio metu veiks kūrybinės dirbtuvės, muzikos, šokio ir teatro erdvės 

2.3.

Baltoji lazdelė - neregio palydovė

Spalis

D.M.Balčiūnienė

A.Glybina

L.Bukauskaitė

Viešos miesto erdvės

Miesto visuomenės švietimas apie neregių įtraukimą į viešąjį visuomenės gyvenimą

2.4.

Tolerancijos ir draugystės dienos renginiai

Lapkričio 16 - 19 d.

R.Viršilienė

L.Aukštuolienė

Z.Jakienė

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

Organizuojama teminė savaitė apie toleranciją ir draugystę, sportinės estafetės ir muzikinė veikla ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikams

2.5.

Tarptautinės neįgaliųjų dienos renginiai „Matau tave”

Gruodžio

3 d.

L.Glaveckienė

R.Viršilienė

R.Bytautienė

L.Aukštuolienė

D.M.Balčiūnienė

A.Glybina

Regos ugdymo centras

Organizuojamas koncertas su socialiniais partneriais

3.

Kūrybinė veikla

3.1.

Mokinių kūrybos darbų paroda „Mano akinukai”

Gegužė

R.Viršilienė

J.Šatkutė

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

Organizuojama kūrybinė meninė veikla panaudojant įvairias medžiagas akinukams sukurti

3.2.

Mokinių kūrybos darbų paroda „Draugystė turi daug veidų”

Lapkritis

R.Viršilienė

J.Šatkutė

Ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vaikai piešia skirtingai atrodančius savo draugus, artimuosius. Organizuojama kūrybos darbų paroda

3.3.

Kūrybinė veikla tolerancijos dienai “Aš galiu – veikime

drauge “

Gruodis

R.Viršilienė

J.Šatkutė

L.Glaveckienė

Regos ugdymo centras

Sukurta dėlionė kaip didaktinė priemonė. Parengtas ir išleistas 2022 m. kalendorius su projekto “Aš galiu – veikime

drauge “ renginių nuotraukomis

4.

Vasaros stovyklos

4.1.

Tarptautinė mokinių su regos negalia vasaros stovykla „Pažinimo stebuklas 2021”

Birželis

L.Glaveckienė

R.Viršilienė

R.Bytautienė

L.Aukštuolienė

D.M.Balčiūnienė

A.Glybina

Z.Jakienė

J.Šatkutė

R.Razmienė

R.Jokubaitienė

Stovykla Giruliuose

Edukacinėje stovykloje dalyvaus 80 mokinių su regos negalia, stovykloje savanoriaus mokiniai, studentai, mokytojai, Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubas

4.2.

Suaugusių neregių stovykla

Birželis

R.Bytautienė

L.Aukštuolienė

D.M.Balčiūnienė

A.Glybina

Stovykla pajūryje

Poilsio ir kūrybinėje stovykloje dalyvaus 18 suaugusių asmenų su regos negalia, savanoriaus mokytojai

 

 

SUDERINTA

Klaipėdos regos ugdymo centro Mokytojų tarybos 2021-01-18 protokoliniu nutarimu (Protokolas Nr.1)

 

 

Socialiniai partneriai