KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

 Biudžetinė įstaiga, Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 34 60 33, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300044804 
Klaipėdos herbas

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO PROJEKTAS “STEAM LABORATORIJA”

 

Projekto “STEAM laboratorija” aktualumas

Aplinka kinta taip sparčiai, todėl tenka atsižvelgti į moderniausias mokymosi tendencijas – informacinės, žinių, besimokančios, tinklinės, virtualios ar žinių visuomenės poreikius. Svarbu analizuoti, kokios inovacijos gerina mokymosi rezultatus ir atliepia ugdytinių poreikius ir, kokių kompetencijų jiems reikės ateityje.

Pasirinktas STEAM metodo taikymas, kuris pagrįstas pažangia pedagogine praktika, inovatyviais ugdymo būdais, priemonėmis ir aplinka, ugdymasis (mokymasis) - dialogiškas ir tyrinėjantis, pagerintų ugdymo ir švietimo pagalbos kokybę. Ugdymo turinys įdomus ir provokuojantis, pakankamai platus ir gilus, kuriantis iššūkius. Mokomasi spręsti gyvenimiškas problemas, ugdomos šiuolaikiniam gyvenimui aktualios kompetencijos. Mokomasi tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant ir bendraujant. Ugdymasis (mokymasis) pagrįstas dialogu (mokinių su mokiniais, mokinių ir mokytojų, mokinių ir už švietimo įstaigos erdvių esančių mokymosi partnerių) ir jo metu gaunama informacija, gimstančiomis idėjomis, sukuriamomis prasmėmis. Mokymasis persikelia ir tęsiasi namuose, draugų būryje, kitose švietimo įstaigose, taip pat dalyvaujant socialiniuose tinkluose ir naudojant kitas šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes.

 

Projekto tikslas.

Taikyti pažangią STEAM ugdymo praktiką, priemones, netradicines ugdymosi erdves bei  inovatyvius ugdymo būdus. Įgyvendinti inovatyvaus ugdymo koncepciją ir praktiką - darnios plėtros idėjas, skirtas ekologinio (gamtamokslinio), matematinio, technologinio, kūrybinio ir socialinio tvarumo plėtotei.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Sudaryti sąlygas ugdytis problemų sprendimo gebėjimus, mokėjimo mokytis gebėjimus, komunikavimo ir kūrybiškumo gebėjimus, matematinius inžinerinius gebėjimus, tiriamuosius technologinius gebėjimus ir tiriamuosius gamtamokslinius gebėjimus;
  2. Plėtoti naujas bendradarbiavimo praktikas su įvairių sričių specialistais, pasitelkiant ugdytinių tėvus ir socialinius partnerius.

 

 

Projekto dalyviai: Regos ugdymo centro bendruomenė, socialiniai partneriai.

Projektą koordinuoja: direktorė Laima Glaveckienė.

Projekto vykdytojai: Projekto įgyvendinimo komanda (darbo grupė):

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Viršilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vanda Sėlenienė, Daiva Katkienė, Rūta Vaitkutė, Gabrielė Kinčė, Inga Sinkevich, Reda Lidžiuvienė, Jolanta Vilčinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Eglė Skabeikienė, Zita Jakienė, socialinė darbuotoja Alina Glybina, tiflopedagogės Ina Mažeikienė, Laima Bukauskaitė

Projekto trukmė: 2021 m. sausis - 2021 m. gruodis 

 

Laukiami rezultatai. 

Regos ugdymo centro bendruomenė įsitraukia į kūrybinį STEAM metodo taikymo procesą. Pedagogai įgyja teorinių ir praktinių žinių dalyvaudami kavlifikacijos tobulinimo seminaruose, metodinėse dienose, dalindamiesi patirtimi ir idėjomis. Sukurtos naujovės gerina ugdymo(si) rezultatus, užtikrina emociškai pozityvią ugdymo(si) aplinką, pagrįstą darniu bendradarbiavimu ir kūrybiškumu. Inovatyvioms STEAM veikloms vykdyti įrengta tyrinėjimų ir eksperimentavimo laboratorija, grupėse įrengtos tyrinėjimų erdvės, sukaupta inovatyvių priemonių. Įstaigos kieme įrengtos erdvės skirtingoms veikloms: dailės, augmenijos tyrinėjimo (aplinkosaugos), eksperimentavimo, sveikatos stiprinimo ir savo kūno galių tyrinėjimo. Organizuojamos edukacinės išvažiuojamosios veiklos parkuose, pajūryje, miške.

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingas asmuo

Vieta

Rezultato rodikliai

1.

Komandos sudarymas, projekto rengimas, veiklų numatymas

sausis, vasaris

L.Glaveckienė,

 

Regos ugdymo centras

Direktoriaus įsakymu patvirtinta projekto komanda. Parengtas projekto priemonių planas

2.

Mokymai ,,STEAM panaudojimo galimybės ikimokykliniame ugdyme“

vasaris

R. Viršilienė

Nuotoliniu būdu

Dalyvauja projekto komandos nariai

3.

Sensomotorinio lavinimo priemonės kūrimas ,,Mažieji tyrinėtojai“

metų eigoje

R. Bytautienė

Pojūčių lavinimo kabinetas

Priemonė skirta vaikams su regos negalia

4.

Bandymų ir eksperimentų erdvės ,,Gamtos laboratorija“ kūrimas įstaigos kieme

balandis, gegužė

L.Glaveckienė,

R. Viršilienė,

projekto komanda

RUC kiemas

Lavinamos gamtos pažinimo ir ekologinės kompetencijos

5.

Tyrinėjimų kambario ,,Mažųjų laboratorija“ kūrimas

kovas, balandis

L.Glaveckienė,

R. Viršilienė,

projekto komanda

Dailės studija

Kaupiama materialinė bazė mokslo, meno, technologijų ir meno sintezei pažinti

6.

Diskusija ,,Mėnesio patirtys“

Kartą mėn.

L.Glaveckienė,

R. Viršilienė

Nuotoliniu būdu arba muzikos salėje

Grupių komandos, projekto komanda dalijasi patirtimi, numato veiklos gaires ateinančiam mėnesiui

7.

Paroda ,,Aš - kūrėjas“

gegužė

Projekto komanda

Regos ugdymo centras

Pakviesti dalyvauti socialinius partnerius

8.

Robotikos edukacija

spalis

R. Viršilienė

Regos ugdymo centras

Technologijų ir konstravimo gebėjimų ugdymas

9.

Veiklos ,,Mažųjų laboratorijoje“

kartą per savaitę

R. Viršilienė,

grupių mokytojai

Tyrinėjimų laboratorija

Grupių veiklos pagal  tvarkaraštį

10.

Veiklos grupių aplinkoje pagal ilgalaikius planus ir temines savaites

pagal grupių planus

Grupių mokytojai

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupės

Temų plėtojimas apima meno, technologijų, mokslo, matematikos ir ekologijos sritis

11.

Veiklos ,,Gamtos laboratorijoje“

kartą savaitėje

R. Viršilienė,

grupių mokytojos

Įstaigos kiemas

Grupių veiklos pagal tvarkaraštį

12.

Projekto veiksmingumo ir įgyvendinimo aptarimas

gruodis

L.Glaveckienė

Regos ugdymo centras

Grupių komandos pristato projekto įgyvendinimo veiklos pėdsakus

 

SUDERINTA

Regos ugdymo centro mokytojų tarybos 2021-01-18 protokoliniu nutarimu (Protokolas Nr.1)

 

 

Socialiniai partneriai